Groen verkeerslicht
ORGANISATIE

Compliance

Compliance is onze prioriteit

Stabiliteit, betrouwbaarheid, menselijkheid en emoties zijn duidelijke kenmerken van de internationale ondernemersgroep waartoe STEENKIST behoort. Eerlijkheid, Openheid en Integriteit van de relatie wordt bij de Würth bedrijven met hoofdletters geschreven.

Naast transparantie in waar wij voor staan is ook het voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot “Compliance” hoge prioriteit in de manier waarop wij werken. Deze ziet onder andere toe op het niet-tolereren van corruptie, omkoping en prijsafspraken. Ook is het wezenlijk om te weten hoe om te gaan met bescherming en beveiliging van vertrouwelijke data. Andere belangrijke thema’s in de manier van zaken doen zijn sociale en ecologische verantwoordelijkheid, vertrouwen en een faire omgang met elkaar.

Bovenstaande thema’s zijn beginselen die een relatie van Steenkist, bijvoorbeeld onze klant, onze leverancier of onze medewerkers, van Steenkist mogen verwachten. Daarmee onderstrepen wij onze slogan: “STEENKIST, bevestigt wat u verwacht”.

Omdat STEENKIST onderdeel uitmaakt van de RECA Groep (divisie van het Würth concern) is de bijgaande “Code of Compliance” vanuit de RECA Groep opgesteld. Deze code beschrijft de gedragsprincipes voor alle werknemers van de RECA Groep. De code moet beschouwd worden als leidraad en dient iedereen bij het dagelijks werk te ondersteunen om zijn of haar beslissingen in overeenstemming met de wetten en de waarden van de RECA Groep te treffen. Dit dient ter bescherming van de hele groep en medewerksters en medewerkers.

Wij zijn ervan overtuigd dat inzet op deze code en de wijze waarop wij graag zaken willen doen, de aandacht voor duurzaamheid en lange termijn groei ondersteunen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over deze Code, dan kunt u deze aan de heer Eugène Teunisse stellen. Hij is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften bij STEENKIST. Voor zijn contactgegevens verwijzen wij u naar de laatste pagina van de Code of Compliance. Omdat vanuit het concern veel aandacht is voor Compliance stellen wij het zeer op prijs indien niet-compliant zaken worden gemeld aan het concern. Daartoe kunt u onderstaande link gebruiken, hiermee wordt u rechtstreeks naar het onafhankelijke centrale meldingssysteem geleid. Door het formulier in te vullen en af te geven (submit knop) wordt uw melding in vertrouwen door de centrale compliance organisatie van Würth behandeld.

Directie van STEENKIST RECA Nederland B.V.

Eugène Teunisse

Corruption
1. Corruptie
De RECA Group tolereert geen corruptie of omkoping in welke vorm dan ook, en biedt of aanvaardt geen ongepaste voordelen.
Bribery
2. Omkoping
We hebben geen illegale invloed op de prijsstelling van onze zakenpartners of klanten.
agreement
3. Prijsafspraken
Werknemers van de RECA Group maken geen schriftelijke of mondelinge afspraken met concurrenten over prijzen of markten waarin ze actief zijn.
Code of Compliance
Klokkenluidersysteem SpeakUp
Code of Compliance

Efficiënt beveiligingsbeleid, passende organisatie van beveiligingsoverwegingen en personen die dit beleid volgen en gebruiken, zijn belangrijke beveiligingsfactoren en zijn vereist om de succesvolle ontwikkeling van het bedrijf te blijven ondersteunen!

Alle beleidslijnen en waarborgen zijn gedocumenteerd in de Code of Compliance.

Naar de Code of Compliance
Klokkenluidersysteem SpeakUp

Studies tonen aan dat informatie van derden vaak leidt tot het blootleggen van frauduleuze activiteiten. Daarom hebben we een systeem opgezet dat, naast medewerkers van de Groep, ook derden in staat stelt om ons informatie te geven over criminele activiteiten en andere ernstige schendingen van de naleving. Dit is het op internet gebaseerde BKMS-systeem (Business Keeper Monitoring System).

Als u dit systeem wilt gebruiken om ons informatie te geven, kunt u uw naam noemen of anoniem handelen. Omdat we echter op zoek zijn naar open communicatie, willen we u aanmoedigen om uw naam bij de informatie te vermelden. We zullen uw informatie altijd strikt vertrouwelijk behandelen en rekening houden met de legitieme belangen van alle partijen.

Maak in het BKMS-systeem een ​​mailbox aan waarmee wij contact met u kunnen opnemen. Dit is belangrijk als we vragen hebben of als u later meer informatie aan uw melding wilt toevoegen. Indien gewenst kan communicatie via de mailbox ook anoniem plaatsvinden.

Het systeem wordt uitsluitend gebruikt om de aandacht te vestigen op vermoedelijke frauduleuze activiteiten of gedefinieerde, ernstige nalevingsschendingen in de Groep. Misbruik voor andere doeleinden kan strafbaar zijn.

To the BKMS System